ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กับการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวโดยใช้หลักการออกแบบการทดลองและผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว
Library Call : 541200
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัญหาก๊าซธรรมชาติเหลวกลั่นตัวออกมาและตกค้างอยู่ในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวเมื่อความดันภายในแหล่งกักเก็บลดลงต่ำกว่าความดันกลั่นตัว สามารถที่จะแก้ได้โดยการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นกระบวนการทำให้ก๊าซธรรมชาติเหลวเกิดการระเหยจากของเหลวกลายเป็นก๊าซอีกครั้งซึ่งเป็นผลจากการที่ความดันของแหล่งกักเก็บถูกอัดให้เพิ่มขึ้น ณ เวลาเดียวกัน ส่วนหนึ่งของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกอัดลงไปจะถูกกักเก็บภายในแหล่งกักเก็บ ผลบวกทั้งสองด้านนี้ทำให้วิธีการนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จุดประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาการประยุกต์ใช้การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กับการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่ตัวแปรการออกแบบและกลยุทธ์ในการผลิตต่างๆ โดยใช้แบบจำลองแหล่งกักเก็บแบบองค์ประกอบเพื่อที่จะหาว่าแหล่งกักเก็บที่ศึกษานั้นมีศักยภาพที่จะใช้วิธีการนี้หรือไม่ ท่ามกลางระดับค่าของตัวแปรและกลยุทธ์ต่างๆซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่เหมาะสมในการดำเนินการโดยใช้หลักการออกแบบการทดลองและผลตอบสนองโครงร่างพื้นผิว ตัวแปรและกลยุทธ์ในการผลิตที่ศึกษาประกอบไปด้วย ค่าความสามารถในการซึมผ่าน วิธีการอัดก๊าซ (การอัดก๊าซสลับกับน้ำ กับ การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว) ประเภทของหลุมอัดและหลุมผลิต (แนวตั้งกับแนวนอน) อัตราส่วนระหว่างค่าความสามารถในการซึมผ่านในแนวตั้งต่อแนวนอน อัตราการอัดก๊าซ ระยะห่างระหว่างหลุม เวลาที่เริ่มอัด โดยใช้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บและค่าเปอร์เซนต์การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเกณฑ์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม จากผลการศึกษา แหล่งกักเก็บที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านสูงมีศักยภาพที่จะดำเนินโครงการนี้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินการได้รับจากหลักการออกแบบการทดลอง ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดจากการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียว