ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดน้ำออกจากก๊าซธรรมชาติโดยใช้คลินน็อบทิลโอไลต์
Library Call : วิทยานิพนธ์  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกำจัดน้ำออกจากก๊าซธรรมชาติโดยใช้คลินน็อบทิลโอไลต์ (clinoptilolite) คลินน็อบทิลโอไลต์ ที่นำมาใช้แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พวกที่ผ่านกระบวนการการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติละไม่ผ่านกระบวนดังกล่าว วิธีที่ใช้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของ คลินน็อบทิลโอไลต์มีสี่วิธี ได้แก่ การอบด้วยความร้อน การใช้กรด การแลกเปลี่ยนประจุ และการผสมระหว่างการใช้กรดกับการแลกเปลี่ยนประจุ จากการทดลองพบว่า การอบด้วยความร้อนและการแลกเปลี่ยนประจุไม่สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของคลินน็อบทิลโอไลต์ ขณะที่การใช้กรดและการผสมระหว่างการใช้กรดกับการแลกเปลี่ยนประจุสามารถทำให้พื้นผิวของ คลินน็อบทิลโอไลต์มีความพรุน แต่คุณสมบัติในการดูดซับน้ำลดลง การตรวจสอบด้วยเอ็กซ์อาร์ดี (XRD) และเอฟทีไออาร์ (FTIR) พิสูจน์ได้ว่า โครงสร้างของคลินน็อบทิลโอไลต์ยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะผ่านการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติด้วยวิธีใดก็ตาม พบว่าการใช้กรดและการผสมระหว่างการใช้กรดกับการแลกเปลี่ยนประจุก่อให้เกิดการสูญเสียอะลูมิเนียมของโครงสร้าง นอกจากนี้การใช้กรดไนตริกที่ความเข้มข้นเกินกว่า 0.1 โมลาร์ และการอบด้วยความร้อนที่สูงกว่า 300 องศาเซลเซียสส่งผลให้ความเป็นผลึกของคลินน็อบทิลโอไลต์ลดลง ค่าความจุในการดูดซับน้ำของคลินน็อบโอไลต์แปรเปลี่ยนไปตามค่าอัตราส่วนของซิลิกาต่ออะลูมินา ขณะที่การเพิ่มพื้นที่ผิวกลับมีผลต่อค่าดังกล่าวน้อยมาก คลินน็อบทิลโอไลต์ที่ปรับปรุงด้วยกรดและการผสมระหว่างการใช้กรดกับการแลกเปลี่ยนประจุมีค่าความจุในการดูดซับน้ำเพิ่มขึ้นจาก 0.0828 เป็น 0.1019 และ 0.0873 กรัมของน้ำที่ถูกดูดซับต่อหนึ่งกรับของคลินน็อบทิลโอไลต์ ตามลำดับ จากการศึกษาการแข่งขันการดูดซับระหว่างน้ำกับไฮโดรคาร์บอนของคลินน็อบทิลโอไลต์ พบว่าคลินน็อบทิลโอไลต์ที่ใช้กรดและการผสมระหว่างการใช้กรดกับการแลกเปลี่ยนประจุมีค่าความจุในการดูดซับเพนเทนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าคลินน็อบทิลโอไลต์ทั้งหมดสามารถดูดซับน้ำได้ดีกว่าไฮโดรคาร์บอนโดยพฤติกรรมในการดูดซับของคลินน็อบทิลโอไลต์จะเริ่มจากดูดซับไฮโดรคาร์บอนก่อนจากนั้นไฮโดรคาร์บอนถูกแทนที่ด้วยโมเลกุลของน้ำซึ่งมีคุณสมบัติของความเป็นโพลาร์ที่สูง