ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การจัดการน้ำที่ตำแหน่งใต้ดินของแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติหลายชั้นซ้อนกัน
Library Call : 500565  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตน้ำในหลุมผลิตร่วมจากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเป็นปัญหาสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติออกจากแหล่งกักเก็บทับซ้อนขนาดเล็กให้ได้มากที่สุดในพื้นที่แอ่งปัตตานี อ่าวไทย หลังจากที่แหล่งกักเก็บหนึ่งแหล่งหรือมากกว่านั้นเริ่มผลิตน้ำ แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติอื่นๆจะได้รับผลกระทบจากความดันของน้ำหนักน้ำที่ผลิตเข้ามาในหลุมซึ่งจะกดให้แหล่งกักเก็บอื่นผลิตด้วยประสิทธิภาพที่น้อยลงหรือไม่ผลิตเลย การปิดแยก (Shut off) แหล่งกักเก็บที่ผลิตน้ำเป็นวิธีที่สำคัญในการแก้ปัญหานี้ เป้าหมายของการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ ได้พุ่งเป้าลงบนการคาดเดาอัตราการไหลวิกฤตของก๊าซธรรมชาติก่อนที่หลุมจะหยุดไหล และการคำนวณปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของแต่ละแหล่งกักเก็บในหลุมผลิตร่วมโดยการสร้างแบบจำลองของแหล่งกักเก็บที่ผลิตจากหลุมเดียวกันและการปรับแบบจําลองโดยการเทียบกับข้อมูลการผลิตย้อนหลังจากการทดสอบหลุมและเครื่องมือสํารวจการผลิต (Production logging tool) เราสามารถใช้อัตราการไหลวิกฤตของก๊าซธรรมชาติก่อนที่หลุมจะหยุดไหลเพื่อวางแผนสําหรับเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือสัารวจการผลิต เพื่อหาแหล่งกักเก็บที่ผลิตนํ้าและปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของแต่ละแหล่งกักเก็บเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจที่จะปิดแยกแหล่งกักเก็บที่ผลิตนํ้าซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนความสําเร็จในการปิดแยกแหล่งกักเก็บที่ผลิตนํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติออกจากแหล่งกักเก็บในที่สุด เราคาดหวังว่า ผลจากการศึกษานี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารแหล่งกักเก็บเพื่อให้ได้การผลิตก๊าซธรรมชาติขึ้นมามากที่สุด จากแหล่งกักเก็บขนาดเล็กที่ผลิตจากหลุมร่วมกันในพื้นที่อ่าวไทย