ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแปรรูปฟักทองผสมเป็นอาหารเสริมสำเร็จรูป
Library Call : PJ.2532 / 454  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีและสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งฟักทองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำเร็จรูปสำหรับเด็กจากฟักทอง โดยศึกษาหาสูตรแป้งผสม (แป้งข้าวจ้าว : แป้งข้าวโพด : แป้งถั่วเหลือง) ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม LIndo หาปริมาณน้ำตาล และน้ำที่เหมาะสมในการเตรียม paste ภาวการณ์ทำแห้ง paste และสัดส่วนที่เหมาะสมของฟักทองผง และส่วนประกอบหลักแห้งรวมทั้งปริมาณน้ำร้อนที่เหมาะสมในการ rehydrate และอายุการเก็บของผลิตภัรฑ์ในภาชนะบรรจุ (ถุงพลาสติก laminated แบบ PE-Al-PE และ PP-Al-PE และ PP-Al Film) จากการศึกษา พบว่าวิธีและสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งฟักทองคือ การทำแห้งใน Drum dryer ที่ความดัน 49 lb/in3 สำหรับสูตรแป้งผสมที่เหมาะสมคือ แป้งข้าวจ้าว 46.48% แป้งข้าวโพด 20.01% และแป้งถั่วเหลือง 33.15% โดยปริมาณน้ำตาลและน้ำที่เหมาะสมในการเตรียม pate คือ 17 กรัม ต่อแป้งผสม 100 กรัม และน้ำ 60% ตามลำดับ ส่วนภาวการณ์ทำแห้ง paste ด้วย Drum dryer คือ ที่ความดัน 50 lb/in3 และปริมาณฟักทองที่เป็นที่ยอมรับในสูตร คือ 10% จากการนำผลิตภัณฑ์ไป rehydrate ในอัตราส่วนผสมของส่วนผสม ต่อ น้ำร้อน 1:6 ให้อาหารเสริมที่มีความข้นหนืด 1800 cps. และเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ยังไม่เห็นความแตกต่างของชนิดภาชนะบรรจุที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางอาหาร