ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินการใช้ไวร์ไลน์ฟอร์เมชันเทสเตอร์ในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว
Library Call : 530381 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบัน มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาพฤติกรรมของความดันจากการทดสอบหลุมในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่า กราฟการเปลี่ยนแปลงความดันที่ได้จากการทำไวร์ไลน์ฟอร์เมชั่นเทสต์ สามารถตรวจสอบก๊าซธรรมชาติเหลวรอบๆ หลุมได้ งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของก๊าซธรรมชาติเหลวต่อพฤติกรรมของความดันจากการทำไวร์ไลน์ฟอร์เมชั่นเทสต์ ในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว โดยใช้การสร้างแบบจำลองของแหล่งกักเก็บแบบชั้นเดียวที่เป็นเนื้อเดียวกันของก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อคำนวณค่าความดันที่ได้จากการทำไวร์ไลน์ฟอร์เมชั่นเทสต์ จากนั้นใช้โปรแกรมประเมินค่าจากการทำทดสอบหลุมมาประยุกต์ใช้ในการประเมินค่าคุณสมบัติของชั้นหิน กรณีศึกษาเบื้องต้นเป็นการศึกษาโดยใช้แบบจำลองของแหล่งกักเก็บชั้นเดียว ที่เป็นเนื้อเดียวกันของก๊าซธรรมชาติเหลวแบบเบา ศึกษาพฤติกรรมของความดันระหว่างผลิตและระหว่างปิดหลุดผลิต ทั้งแบบที่ความดันระหว่างผลิตมีค่าสูงกว่าและต่ำกว่าความดันที่จุดน้ำค้าง จากนั้นศึกษาแหล่งกักเก็บชั้นเดียวที่เป็นเนื้อเดียวกันของก๊าซธรรมชาติเหลว โดยศึกษาผลกระทบของอัตราการผลิตในการทดสอบหลุม องค์ประกอบเริ่มต้นของของไหล ระยะเวลาของการทดสอบหลุม ขนาดของเครื่องมือทดสอบความดัน ตำแหน่งของอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ความดันเริ่มต้นของแหล่งกักเก็บ อัตราส่วนของค่าความซึมได้ของหินในแนวตั้งต่อแนวนอน และค่าความสามารถในการซึมผ่านของของไหลในชั้นหินในแนวนอน ทั้งนี้จากการศึกษาทั้งหมด เพื่อประเมินว่าค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้จากการทำไวร์ไลน์ฟอร์เมชั่นเทสต์ในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวนั้น สามารถให้ค่าที่ยอมรับได้ ณ สภาวการณ์ใดบ้าง ภายใต้ข้อจำกัดของอุปกรณ์