ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินวิธีการยิงท่อกรุในหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 
Library Call : 491202  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การยิงท่อกรุในหลุมผลิตในสภาวะที่ความดันในหลุมผลิตน้อยกว่าความดันของแหล่งกักเก็บ เป็นวิธีที่ยอมรับกันมานานแล้วว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการลดความเสียหายของแหล่งกักเก็บที่เกิดจากการยิงท่อกรุ อย่างไรก็ดีประสิทธิภาพในการไหลของหลุมผลิตที่ได้จากการยิงท่อกรุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระดับความแตกต่างของความดันในหลุมผลิตและความดันของแหล่งกักเก็บ ขนาดของปืนยิงท่อกรุ จำนวนลูกปืนต่อหนึ่งฟุตของปืนยิงท่อกรุ องศาที่ต่างกันของลูกปืนแต่ละลูกในหนึ่งฟุต และชนิดของดินปืน การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบหลุมหรือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความดันเมื่ออัตราการผลิตเปลี่ยนไปของแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติจำนวน 70 แหล่ง จาก 70 หลุมผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติ 70 แหล่งนี้มีค่าความพรุนที่แตกต่างกัน ถูกยิงท่อกรุด้วยปืนยิงท่อกรุที่ต่างกันในสภาวะความดันที่ต่างกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติจำนวนเจ็ดสิบแหล่ง สามารถสรุปได้ว่าระดับความแตกต่างของความดันในหลุมผลิตและความดันของแหล่งกักเก็บ ขณะทำการยิงท่อกรุ มีผลกระทบ โดยตรงต่อขนาดของความเสียหายและประสิทธิภาพในการไหลของแหล่งกักเก็บ ระดับความแตกต่างของความดันสูงๆ จะทำให้ขนาดของความเสียหายต่ำและประสิทธิภาพในการไหลของแหล่งกักเก็บสูง อย่างไรก็ดี ระดับความแตกต่างของความดันมีผลกระทบมากกับประสิทธิภาพในการไหลของแหล่งกักเก็บที่มีค่าความพรุนน้อยกว่า 18% นอกจากนี้ จากการศึกษา สามารถหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างระดับความแตกต่างของความดันที่จำเป็นเพื่อให้ความเสียหายของแหล่งกักเก็บที่เกิดจากการยิงท่อกรุเป็นศูนย์ สำหรับแหล่งกักเก็บที่มีค่าความพรุนหรือค่าความสามารถในการไหลผ่านใดๆ สมการความสัมพันธ์นี้ยังได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์จากการศึกษาอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จากการเปรียบเทียบ แหล่งกักเก็บที่อยู่ต่างแหล่งต่างพื้นที่กันต้องการระดับความแตกต่างของความดันไม่เหมือนกันเพื่อให้ความเสียหายของแหล่งกักเก็บที่เกิดจากการยิงท่อกรุเป็นศูนย์ การยิงท่อกรุโดยการใช้ดินปืนที่ต่างกัน จำเป็นต้องใช้ระดับความแตกต่างของความดัน 1500 ถึง 1777 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ขณะทำการยิงท่อกรุ เพื่อให้ความเสียหายของแหล่งกักเก็บที่เกิดจากการยิงท่อกรุเป็นศูนย์ และจากการศึกษาพบว่าที่ระดับความแตกต่างของความดันที่น้อยกว่า 1300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีดินปืนอยู่สองชนิดที่ให้ความเสียหายของแหล่งกักเก็บต่ำกว่า