ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน : กรณีศึกษาของแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในประเทศไทย
Library Call : 531307 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage “CCS”) ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ในขณะที่พิธีสารเกียวโตพยายามที่จะบรรลุการปกป้องสภาพภูมิอากาศโลกและลดต้นทุนในกระบวนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำเสนอนวัตกรรม กลไกความร่วมมือในการปกป้องสภาพภูมิอากาศระหว่างอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนาเรียกว่า กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) ซึ่งในการศึกษานี้ได้มีการนำประเด็นความเป็นไปได้ในการนำก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดักจับด้วยเทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอนใน มาใช้กับกลไกการพัฒนาที่สะอาด พื้นที่ศึกษาตัวอย่างนี้ผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 350 ล้านลูกบาตฟุตต่อวัน ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ร้อยละ 28-32 ซึ่งนำไปเผาทิ้งทุกวัน วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาภาพรวมของเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนใต้แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความที่เหมาะสมกับแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งและเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจของเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน ในแง่ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด นอกจากนี้การวิเคราะห์ในด้านเศรษฐกิจในการศึกษานี้ได้ดำเนินการประเมินผลโดยอาศัยเครื่องมือการจำลองแบบสโตแคสติกส์ เราสามารถตรวจสอบการกระจายของ มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value) จากตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโครงการโดยใช้วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) มาจัดการกับความไม่แน่นอนในแง่ของค่าใช้จ่ายการสร้าง ค่าดำเนินงานทั้งโครงการและราคาของคาร์บอนเครดิต จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอน สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 850,000 ตันต่อปี การรวมเทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอนกลไกการพัฒนาที่สะอาดช่วยให้เกิดแรงจูงใจที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอน อย่างไรก็ตาม โครงการไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอนหากไม่มีการสนับสนุนทางด้านคาร์บอนเครดิต แม้กระนั้นราคาของคาร์บอนเครดิตในปัจจุบันก็ไม่สามารถชักนำให้มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการดัก จับและกักเก็บคาร์บอน