ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกลั่นน้ำส้มสายชูกลั่นโดยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องกลั่นแบบขั้นบันได
Library Call : ว1/วท 02059 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการนำเครื่องกลั่นน้ำแบบขั้นบันได (Tilted-tray solar distiller) มาประยุกต์ใช้ในการกลั่นน้ำส้มสายชูหมัก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องกลั่นแบบนี้มีประสิทธิภาพ สูง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกลั่นแสงแดดแบบอื่น ๆ โดยเครื่องกลั่นนี้มีขนาดกว้าง 80 ซม. และยาว 110 ซม. วางเอียงเป็นมุม 14 องศา ในการทดลองกลั่นน้ำส้มสายชู หมักแบบ Batch พบว่าเครื่องกลั่นมีประสิทธิภาพ 43.6% น้ำส้มสายชูที่กลั่นได้มีความ เข้มข้นของกรดอะซิติกร้อยละ 4.2 สำหรับการทดลองกลั่นแบบต่อเนื่อง (Continuous) ซึ่งทำการทดลองที่อัตราการป้อนต่าง ๆ คือ 61.2, 2.7, 2.1 และ 0.55 มล./นาที พบว่า มีประสิทธิภาพการกลั่นลดลง เมื่อเพิ่มอัตราการป้อนสูงขึ้นและที่อัตราคงที่ 0.66 มล./นาที พบว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้และความเข้มข้นกรดอะซิติกมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับคว่าความเข้มข้นของแสงแดด