ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่ถูกเผาทิ้งสำหรับแหล่งน้ำมันนอกรูปแบบในประเทศไทย
Library Call : 540524  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แหล่งผลิตน้ำมันดิบที่ศึกษาเป็นแหล่งน้ำมันดิบขนาดเล็กแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งผลิตน้ำมันดิบประมาณ 8,500 บาเรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากน้ำมันอีก 1,300,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งก๊าซถูกกำจัดโดยการเผาทิ้ง ความท้าทายของแหล่งน้ำมันดิบแห่งนี้คือการที่มีหลุมผลิตทั้งหมด 29 หลุมผลิตจาก 21 ตำแหน่ง ขณะที่แต่ละหลุมมีชุดอุปกรณ์การผลิตน้ำมันแยกเป็นของตัวเองโดยไม่มีการเชื่อมต่อกัน นอกจากนี้แหล่งผลิตน้ำมันแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตนอกรูปแบบซึ่งผลิตน้ำมันจากแหล่งกักเก็บหินภูเขาไฟ อายุการผลิตของแต่ละหลุมนั้นสั้นกว่าการผลิตของแหล่งน้ำมันแบบดั้งเดิม ซึ่งปรกติจะผลิตน้ำมันจากแหล่งกักเก็บหินทราย การศึกษานี้ใช้วิธี Decline curve analysis (DCA) ในการคาดการณ์ปริมาณก๊าซธรรมชาติและอายุของหลุมผลิตแต่ละหลุม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าก๊าซซึ่งเป็นผลพลอยได้จากน้ำมันดิบมีปริมาณน้อย และอายุของหลุมผลิตค่อนข้างสั้นเพียง 1-2 ปีโดยเฉลี่ย ซึ่งข้อมูลนี้ได้นำมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำก๊าซมาใช้ประโยชน์ 4 ทางเลือกคือ การใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้า โรงงานก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) โรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าภายในแหล่งผลิต ทางเลือกดังกล่าวนี้ได้ถูกศึกษาในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งผลของการศึกษาพบว่ามีเพียงการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าภายในแหล่งผลิตเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากทางเลือกอื่นๆ มีข้อจำกัดในเชิงเศรษฐกิจและอายุของหลุมผลิตที่สั้นเพียง 1-2 ปี