ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำและก๊าซธรรมชาติของอลูมินาซึ่งเตรียมโดยวิธีโซลเจล
Library Call :  98.01 L621C 2000 c.
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาลัยปิโต
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กระบวนการกำจัดน้ำออกจากก๊าซธรรมชาติเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในงานวิจัยนี้ได้นำสารดูดซับอลูมินาซึ่งสังเคราะห์โดยวิธีโซลเจล (Sol-gel) มาศึกษาคุณสมบัติในการดูดซับน้ำจากก๊าซธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพพบว่าสารดูดซับ อลูมินาที่สังเคราะห์ได้มีรูพรุนขนาดเล็กมาก และเมื่ออบให้ความร้อนสารดังกล่าวที่อุณหภูมิสูงจะทำให้ค่าพื้นที่ผิวภายในรูพรุนของสารนี้ลดลง ในการทดลองการดูดซับน้ำของอลูมินาพบว่า อลูมินามีความสามารถในการดูดซับน้ำได้สูง และใช้อุณหภูมิต่ำในการอบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จากผลการทดลองสามารถยืนยันได้ว่าในการดูดซับน้ำของอลูมินานั้นมีการกลั่นตัวของไอน้ำเกิดขึ้นภายในรูพรุนของอลูมินา การกำจัดน้ำที่ถูกดูดซับอยู่ในรูพรุนนั้นสามารถกำจัดได้ง่ายด้วยการอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จากการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำและก๊าซธรรมชาติพบว่า อลูมินาสามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าก๊าซธรรมชาติ ในช่วงแรกของการทดลองอลูมินาสามารถดูดซับก๊าซธรรมชาติไว้ได้ส่วนหนึ่งแต่ต่อมาโมเลกุลของน้ำได้เข้ามาแทนที่โมเลกุลของก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถของน้ำในการดึงดูดอิเล็คตรอนที่ผิวของอลูมินามีมากกว่า