ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การหาปริมาณสำรองสำหรับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีหลายชั้น โดยวิธีการสมดุลเชิงสสาร
Library Call : ร907.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้ได้นำวิธีการ material balance หรือ p/z plot มาประยุกต์ใช้กับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นชั้นเดียวและหลายชั้น พร้อมทั้งยังได้ศึกษาถึงผลของการนำวิธีการดังกล่าวมาใช้อีกด้วย สำหรับทุกๆ กรณีที่ศึกษา แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติจะถูกกำหนดให้มีลักษณะเป็นแหล่งกักเก็บแบบเปิด โดยทั้งหมดจะกล่าวถึงเฉพาะก๊าซชนิดแห้ง (dry gas) เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงการใช้สมการ pseudo-steady state หรือ PSSE ในการประมาณค่าความดันเฉลี่ย (p) แบบจำลองแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติ (reservoir simulator) ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างค่า p และปัจจัย (parameter) ที่จำเป็นอื่นๆ ในการสร้างกราฟ p/z โดยค่าทุกอย่างที่ได้รับจาก simulator จะเปรียบเสมือนเป็นค่าจริง ค่า p ที่ได้จากทั้ง simulator และ PSSE จะถูกนำไปใช้ในการสร้างกราฟ p/z ค่าปริมาณก๊าซสะสมที่สภาวะเริ่มต้น (GIIP) ที่ได้จากกราฟ p/z ทั้งกรณีของการใช้ค่า p จาก simulator และกรณีของการใช้ p จาก PSSE จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่า GIIP ที่แท้จริงที่ได้จากการคำนวณเชิงปริมาตร (volumetric calculation) ของ simulator นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงผลของปัจจัยบางตัวที่ทำให้ค่า p ที่คำนวณได้จาก PSSE มีความคลาดเคลื่อนสูง สำหรับในกรณีของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็นชั้นเดียวโดยมีหลุมผลิต 2 หลุม วิธีการคิดแบบแยกหลุมและแบบรวมหลุมได้ถูกนำมาใช้ ในส่วนของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็น 2 ชั้น และมีหลุมผลิตหลุมเดียวนั้น ในการศึกษานี้วิธีการแบ่งอัตราการไหลของก๊าซ (flow rate allocation) รวมไปถึงวิธีการคิดแบบแยกชั้นและแบบรวมชั้นได้ถูกนำมาใช้ สำหรับในกรณีของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็น 2 ชั้น และมีหลุมผลิต 2 หลุม วิธีการคิดแบบแยกชั้นแยกหลุม แบบแยกชั้นรวมหลุม แบบรวมชั้นแยกหลุม และแบบรวมชั้นรวมหลุมได้ถูกนำมาใช้ ส่วนกรณีของแหล่งกักเก็บที่มีลักษณะเป็น 3 ชั้น และมีหลุมผลิตหลุมเดียวนั้น วิธีการคิดแบบแยกชั้นและแบบรวมชั้นก็ถูกนำมาใช้ด้วยเช่นกัน ในตอนท้ายของการศึกษานี้ ได้นำเอาวิธีการ material balance มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง