ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ของผสมแก๊สธรรมชาติเหลวและทอลูอีนสำหรับการทดแทนแก๊สโซลีน
Library Call : วพ.2545 / 2942  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ตรวจวัดค่าออกเทนของแก๊สธรรมชาติเหลว (NGL) ที่ผสมกับทอลูอีนและเอทานอลพบว่าทอลูอีนทำให้ค่าออกเทนของแก๊สธรรมชาติเหลวมีค่าสูงขึ้น 3 หน่วย ต่อการเติมทอลูอีนร้อยละ 10 โดยปริมาตร ไฮโดรคาร์บอนของไอเสียมีค่าลดลงร้อยละ 23 ปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์มีค่าเปลี่ยนไปจากช่วงปกติเล็กน้อย เมื่อใช้เอทานอล ทำให้ค่าออกเทนเพิ่มขึ้น 3.5 หน่วย ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ลดลง 28%, 34% และ 30% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับแก๊สโซลีนพิเศษไร้สารตะกั่ว