ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของสกินแฟคเตอร์ต่อความสามารถในการผลิตของแหล่งกักเก็บก๊าซ
Library Call : 531144  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสกินที่เกิดขึ้นทั้งเชิงกลและนอนดาร์ซีสกินที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการผลิตจากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติและแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ในการศึกษานี้ได้ใช้แบบจำลองการไหลของก๊าซจากหลุมผลิต1หลุม ผลจากการศึกษาโดยใช้แบบจำลองลักษณะการไหลพบว่า สกินที่เกิดขึ้นจากเชิงกลจะทำให้ปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความซึมผ่านสูง ลดลงเพียงเล็กน้อย แต่จะส่งผลกระทบในระดับปานกลางในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความซึมผ่านต่ำ ในการศึกษาแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวพบว่า สกินที่เกิดขึ้นจากเชิงกลจะทำให้ปริมาณก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้ลดลงในระดับปานกลางในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีค่าความซึมผ่านสูงแต่จะส่งผลกระทบมากในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีค่าความซึมผ่านต่ำ นอนดาร์ซีสกินจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติและแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวเมื่อแหล่งกักเก็บมีค่าสกินแฟคเตอร์น้อยกว่าศูนย์ แต่ผลกระทบจะสูงขึ้นเมื่อค่าสกินแฟคเตอร์มากขึ้น จากการศึกษาพบว่าอัตราการไหลของก๊าซไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้ แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีค่าสกินแฟคเตอร์น้อยกว่าศูนย์จะสามารถรักษาระยะเวลาการผลิตได้นานขึ้นรวมถึงช่วงเวลาที่อัตราการไหลลดลงก็จะสั้นขึ้นด้วย ผลจากการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินปริมาณก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งกักเก็บแต่ละชนิด นอกจากนี้การประมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซที่ผลิตได้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของการลงทุนของการกระตุ้นการผลิตในแหล่งกักเก็บดังกล่าวเพื่อลดสกินและเร่งการผลิต ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแหล่งกักเก็บอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้