ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบขององค์ประกอบของของไหลในแหล่งกักเก็บในการอัดก๊าซกลับคืนในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว
Library Call : 501519  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่จะทำการอัดก๊าซกลับคืนในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีร้อยละของไฮโดรคาร์บอนในองค์ประกอบของของของไหลที่ต่างกัน ในการศึกษานี้แบบจำลองแหล่งกักเก็บแบบง่ายถูกสร้างขึ้นและได้เลือก 10 กลุ่มของร้อยละของไฮโดรคาร์บอนในองค์ประกอบของของของไหลจากข้อมูลจริงโดยนำมาเป็นข้อมูลของแบบจำลอง เพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของร้อยละของไฮโดรคาร์บอนในองค์ประกอบของของของไหลในความเป็นไปได้ในการอัดก๊าซกลับคืนในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว โดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ในแต่ละกรณี ผลจากการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่ายิ่งค่าร้อยละของไฮโดรคาร์บอนในองค์ประกอบของของของไหลในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่มากกว่า 5 และ 7 และ ค่ามวลโมเลกุล มีค่ามาก ก๊าซธรรมชาติเหลวจะถูกผลิตมากขึ้น แต่ผลการผลิตสะสมของก๊าซของทั้งกรณี ผลิตโดยธรรมชาติและการผลิตโดยการอัดก๊าซกลับคืนในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ได้ผลการผลิตสะสมที่ใกล้เคียงกัน ในทางเศรษฐศาสตร์เมื่อค่าร้อยละของไฮโดรคาร์บอนในองค์ประกอบของของของไหลในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่มากกว่า 5 และ 7 และ มวลโมเลกุลมีค่ามาก มักจะให้ผลตอบแทนในรูปของ ค่าปัจจุบันสุทธิ, อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง และ ระยะเวลาคืนทุนจะดีขึ้นตามไปด้วย