ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบขององค์ประกอบของของไหลในแหล่งกักเก็บต่อการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว 
Library Call : 521216  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวมักพบปัญหาการกีดขวางโดยก๊าซธรรมชาติเหลว เมื่อความดันภายในแหล่งกักเก็บลดลงต่ำกว่าความดันกลั่นตัว ปริมาณของของเหลวที่เกิดขึ้น ขึ้นกับองค์ประกอบของของไหลในแหล่งผลิต ถ้าปริมาณของของเหลวมีมากขึ้น จะทำให้เกิดการกีดขวางการผลิต การอัดก๊าซลงไปในแหล่งกักเก็บเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหานี้ และยังเพิ่มผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว จุดประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาผลกระทบของความหลากหลายขององค์ประกอบของของไหลในแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ต่อการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ องค์ประกอบของของไหล 10 ตัวอย่าง ถูกใช้ในการศึกษานี้ แบบจำลองชนิดพิจารณาองค์ประกอบถูกใช้ในการจำลองการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากผลการจำลองพบว่า ความหลากหลายขององค์ประกอบของของไหลในแหล่งกักเก็บ มีผลกระทบต่อเวลาที่เริ่มการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ได้ผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงสุด เวลาที่เริ่มที่ดีที่สุดในการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือเวลาที่ช้าที่สุด ที่ทำให้ของเหลวที่กลั่นตัวออกมาระเหยไปหมดก่อนที่ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถึงขีดจำกัด เมื่อความดันกลั่นตัวมีค่าสูงหรือปริมาณของเหลวที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำ เวลาเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการอัดก๊าซจะเร็วขึ้น ในกรณีที่ความดันเริ่มต้นของแหล่งกักเก็บเท่ากับความดันกลั่นตัว อัตราการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรจะมากกว่าอัตราการผลิต จึงจะทำให้ได้ผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงสุด อัตราการอัดก๊าซที่สูงจะทำให้ความดันของแหล่งกักเก็บยังคงมีค่าสูง ดังนั้นของเหลวที่กลั่นตัวอยู่รอบๆหลุมผลิตจะระเหยไปหมด อย่างไรก็ดี ถ้าอัตราการอัดก๊าซสูงเกินไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าถึงหลุมผลิตเร็ว และการผลิตจะสิ้นสุดเร็ว เนื่องจากความเข้มข้นที่สูงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซที่ผลิตได้ เมื่อปริมาณของเหลวที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำ อัตราการอัดก๊าซที่ดีที่สุดจะมีค่าสูง