ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการอัดตัวของน้ำและชั้นหินและไอน้ำที่มีต่อการประมาณปริมาณก๊าซเริ่มต้นโดยใช้การคำนวณสมดุลมวลสาร
Library Call : 540971  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการพัฒนาแหล่งผลิตก๊าซ การประมาณปริมาตรก๊าซเริ่มต้นเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินการลงทุน การประมาณที่ไม่แม่นยำจะทำให้ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดได้ ซึ่งผลกระทบหลักที่ทำให้เกิดค่าความผิดพลาด มาจากการขยายตัวของน้ำและชั้นหิน และไอน้ำ การละเว้นผลกระทบเหล่านี้จะทำให้ค่าประมาณปริมาณก๊าซเริ่มต้น สูงกว่าความเป็นจริง จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้จะศึกษาผลกระทบทั้ง 3 ต่อการประมาณปริมาณก๊าซเริ่มต้น ระหว่างการผลิตจากแหล่งกักเก็บในสภาวะต่างๆ รวมไปถึงศึกษาผลกระทบของช่วงเวลาที่ใช้ในการประมาณฯ ที่แตกต่างกัน การศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน (1) การประมาณฯในแหล่งกักเก็บที่มีผลกระทบของการอัดตัวของน้ำและชั้นหิน โดยใช้วิธีสมดุลมวลสารแบบธรรมดา วิธีสมดุลมวลสารของ Ramagost และวิธีสมดุลมวลสารปรับปรุงจาก Ramagost ในการประมาณฯ และ (2) การประมาณฯในแหล่งกักเก็บที่มีผลกระทบของการอัดตัวของชั้นหินและไอน้ำ โดยใช้วิธีสมดุลมวลสารแบบธรรมดา วิธีสมดุลมวลของ Humphreys และวิธีสมดุลมวลสารปรับปรุงจาก Humphreys ในการประมาณฯ การศึกษาส่วนแรก พบว่า วิธีสมดุลมวลสารปรับปรุงจาก Ramagost ประมาณฯได้แม่นยำที่สุดเมื่อมีข้อมูลการผลิตมาก และวิธีการสมดุลมวลสารของ Ramagost ประมาณฯได้แม่นยำที่สุดเมื่อมีข้อมูลการผลิตจำกัด นอกจากนั้น ค่าความผิดพลาดจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันแหล่งกักเก็บเริ่มต้นสูงขึ้น ในส่วนที่ 2 วิธีสมดุลมวลสารปรับปรุงจาก Humphreys ประมาณฯได้แม่นยำที่สุดเมื่อข้อมูลการผลิตมาก และวิธีการสมดุลมวลสารของ Humphreys ประมาณฯได้แม่นยำที่สุดเมื่อมีข้อมูลการผลิตจำกัด แนวโน้มค่าความผิดพลาดจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันแหล่งกักเก็บเริ่มต้นสูงขึ้นซึ่งเหมือนกับส่วนที่ 1 และในส่วนเพิ่มเติมด้านประมาณไอน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อการประมาณฯน้อยที่ความดันเริ่มต้นน้อย แต่จะมีผลต่อการประมาณฯมากขึ้นที่ความดันเริ่มต้นสูง