ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เงื่อนไขในการสกัดถ่านหินแบบไฮเปอร์โคล
Library Call :  PJ.2548 / 3464 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Sci projectการศึกษาเงื่อนไขที่ใช้ในการสกัดถ่านหินให้ได้ถ่านหินที่ปราศจากเถ้า (Ashless coal) เรียกว่าไฮเปอร์โคล (Hypercoal) ตัวแปรของงานวิจัย คือ ชนิดถ่านหินและอุณหภูมิ ตัวทำละลายสกัด คือ Tetrahydrofuran (THF)