ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แอตทริชันและแฟรกเมนเทชันของถ่านหินในเครื่องเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : วพ.2551 / 5164  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการลดขนาดระหว่างการเผาไหม้ของถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.9 เซนติเมตร และเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุยเวียน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไรเซอร์ 1.9 เซนติเมตร สูง 170 เซนติเมตร เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการลดขนาดเนื่องจากแฟรกเมนเทชันขั้นปฐมภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่ และมีการเคลื่อนที่ของเบดอย่างต่อเนื่อง ตัวแปรที่ทำการศึกษา คือ อุณหภูมิ และชนิดของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จากผลการทดลองพบว่า ชนิดของถ่านหินจะมีผลต่อลักษณะการลดขนาดของอนุภาคทั้งในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะและเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน โดยถ่านหินที่มีค่า Hardgrove Grindability Index (HGI) สูงจะมีการลดขนาดได้มากกว่า ขณะที่การแอตทริชันของถ่านหินในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่อุณหภูมิห้องส่งผลต่อการลดขนาดเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลดขนาดคือ แฟรกเมนเทชันขั้นปฐมภูมิ ซึ่งขนาดเฉลี่ยของถ่านหินแต่ละชนิดภายในเรื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนจะมีขนาดลดลงได้มากกว่าในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ เนื่องจากการชนกันของอนุภาคภายในเครื่องปฏิกรณ์ และระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยาที่นานกว่า