ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเข้าขี้เถ้าจากการเผาใหม้เชื้อเพลิงถ่านหินมาเป็นส่วนผสมของอิฐมวลเบา
Library Call : B0993 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบ
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินมาเป็นส่วนผสมของอิฐมวลเบาเป็นการศึกษาเพื่อสนับสนุนการนำขี้เถ้าถ่าหินซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตอิฐมวลเบาที่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน นอกจากนี้การนำขี้เถ้ามาใช้งานยังมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ลูกค้าของโครงการจะเป็นกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร และกลุ่มลูกค้าบ้านจัดสรรและลูกค้ารายย่อย ซึ่งจะมีการออกผลิตภัณฑ์สำหรับทั้ง 2 กลุ่ม ตามความต้องการที่แตกต่างกัน ลูกค้ากลุ่มงานก่อสร้าอาคารจะเน้นที่ราคาต่ำ ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มบ้านจัดสรรและลูกค้ารายย่อยจะเน้นที่ความสวยงามเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ด้านการดำเนินงานได้ทำการศึกษาการจัดการด้านการผลิตรวมถึงต้นทุนการผลิต การจัดผังองค์กรและกำลังพล ด้านการเงินจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ 25% และทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน ประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีก 75% จากการศึกษาพบว่าในกรณีที่เป็นไปได้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการที่ 15 ปี อยู่ที่ 12.4 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายใน 18% และระยะเวลาคืนทุน 8.57 ปี ในกรณีที่ดีที่สุดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการที่ 15 ปี อยู่ที่ 144.6 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายใน 61% และระยะเวลาคืนทุน 2.01 ปี และในกรณีที่แย่ที่สุดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการที่ 15 ปี อยู่ที่ -25 ล้านบาท ไม่คืนทุน สาเหตุที่แต่ละกรณีมีความแตกต่างกันสูง เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมนอกของอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมีความไม่แน่นอน จึงทำให้โครงการนี้มีความเสี่ยงสูง ความน่าสนใจลงทุนจึงขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องและความสามารถของผู้ประกอบการ