ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไพโรไลซิสของถ่านหินศักดิ์ต่ำในเบดนิ่ง
Library Call : PJ.2547 / 3025  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทดลองไพโรไลซิส (Pyrolysis) ของถ่านหินลิกไนต์ที่มีกำมะถันร้อยละ 3.36 ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดคงตัว (Fixed-bed tubular retort) โดยศึกษาผลของอุณหภูมิ เวลา และอัตราการไหลของแก๊สเฉื่อย ที่มีผลต่อปริมาณผลได้ (Yield) ของถ่านชาร์ และการกำจัดกำมะถัน (Sulfur reduction) ในถ่านชาร์ พบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของถ่านชาร์ รวมถึงการกำจัดกำมะถันมากที่สุด เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณถ่านชาร์ลดลง แต่ปริมาณคาร์บอนคงตัวของถ่านชาร์เพิ่มขึ้น และสูงถึงร้อยละ 84 ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณการกำจัดกำมะถันรวมมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 200-400 องศาเซลเซียส และเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 400-700 องศาเซลเซียส ส่วนที่อุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส การกำจัดกำมะถันรวมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และคงตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 64 ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส จากการศึกษาผลของเวลา และอัตราการไหลของแก๊สเฉื่อย พบว่ามีผลต่อปริมาณผลได้ของถ่านชาร์และการขจัดกำมะถัน เพียงเล็กน้อย เมื่อเวลาและอัตราการไหลของแก๊สเฉื่อยเพิ่มขึ้น ปริมาณผลได้ของถ่านชาร์ลดลงและการกำจัดกำมะถันสูงขึ้น