ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไพโรไลซิสของยางใช้แล้วและถ่านหินลิกไนต์
Library Call : PJ.2549 / 3822 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไพโรไลซิสของเศษยางรถยนต์และถ่านหินลิกไนต์โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (เส้นผ่านศูนย์กลางภาย นอก 1.80 นิ้ว ความหนา 0.035 นิ้ว และความยาว 32 นิ้ว) ตัวแปรที่ทำการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิ (400 - 600 องศา-เซลเซียส) แก๊สที่ใช้ในกระบวนการ (ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์) อัตราส่วนของถ่านหินลิกไนต์ต่อยางใช้แล้วและอัตราการไหลของแก๊ส โดยศึกษาผลของตัวแปรต่อร้อยละการเปลี่ยนรวม, ร้อยละผลได้ของแข็ง, ของเหลวและแก๊ส ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบและการกระจายตัวของจุดเดือดของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมด้วยซอฟแวร์จำลองการกลั่น สำหรับผลิตภัณฑ์แข็งที่ได้มีลักษณะคล้ายคาร์บอนแบล็กซึ่งนำไปวิเคราะห์หาค่าความร้อนและปริมาณกำมะถัน จะได้สภาวะที่เหมาะสมที่ให้ค่าร้อยละผลได้ของเหลว มากที่สุด คือ ไพโรไลซิสยางอย่างเดียว ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แก๊สผสม N2 0.1 ลิตรต่อนาที และ CO2 0.1 ลิตรต่อนาที เวลา 10 นาที โดยได้ร้อยละผลได้สูงถึงร้อยละ 62.3 และได้ภาวะที่เหมาะ สมที่ให้ปริมาณแนฟทาสูงสุด คือ ไพโรไลซิสยางต่อถ่านหินอัตราส่วน 1:1 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซล-เซียส แก๊สผสม N2 0.1 ลิตรต่อนาที และ CO2 0.1 ลิตรต่อนาที เวลา 10 นาที จะได้ผลได้แนฟทา, คีโร-ซีน, แก๊สออยล์เบา, แก๊สออยล์, กากน้ำมันและปริมาณซัลเฟอร์ดังนี้ คือ ร้อยละ 59.6, 6.9, 16.1, 2.7, 14.7 และ 1.7 โดยน้ำหนักตามลำดับ ค่าความร้อน 25.7 กิโลจูล/กรัม