ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการทำความสะอาดถ่านหินด้วยวิธีโฟลเทชัน
Library Call : PJ.2543 / 1725  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กระบวนการโฟลเทชัน เป็นกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้มีการพัฒนารูปแบบมาเป็นเวลายาวนาน มีหน้าที่ในการแยกองค์ประกอบที่ต้องการออกจากส่วนที่ไม่ต้องการ โดยอาศัยความแตกต่างของสภาพพื้นผิวของแต่ละองค์ประกอบในวัตถุดิบ ถ่านหินเป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้กระบวนการดังกล่าวแยกองค์ประกอบให้ได้มาตรฐานได้ เนื่องจากในเนื้อถ่านหินมีองค์ประกอบที่เป็นเถ้า ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถเผาไหม้ และก่อให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนในเตาเผา ปัจจุบันนี้กระบวนการโฟลเทชันสำหรับถ่านหินถูกคิดค้นขึ้นหลายวิธีในหลายประเทศด้วยกัน ในงานวิจัยนี้เลือกวิธี Tree Analysis ซึ่งเป็นวิธีของประเทศออสเตรเลีย จัดเป็นวิธีหนึ่งที่มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก และมีความเหมาะสมต่อถ่านหินที่มีปริมาณเถ้าสูง จากการทดลองพบว่าการเพิ่มปริมาณสารลดแรงตึงผิวหรือฟรอทเตอร์ ( Frother ) ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเถ้าสูงขึ้นและสูงที่สุดที่ ประมาณ 1.2 - 1.5 เท่าของภาวะมาตรฐานซึ่งถือำด้ว่าเป็นภาวะที่เหมาะสมในการทดลองมากที่สุด เมื่อเพิ่มปริมาณฟรอทเตอร์ต่อไปจะให้ประสิทธิภาพลดต่ำลง การเพิ่มปริมาณสารดักจับอนุภาคหรือคอลเลคเตอร์ ( Collector ) ให้ผลตรงกันข้ามกับการเพิ่มปริมาณฟรอทเตอร์ โดยเมื่อเพิ่มปริมาณ ประสิทธิภาพในการกำจัดเถ้าจะลดลง ความเข้มข้นของถ่านหินเป็นอีกตัวแปรหนึ่งในการทดลองซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการกำจัดเถ้าเท่าใดนัก แต่มีผลต่อปริมาณของถ่านหินสะอาดโดยการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำถ่านหินจะเพิ่มปริมาณของถ่านหินสะอาดให้สูงขึ้นและคงที่ในที่สุดที่ความเข้มข้น 15%