ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมแบบไฮโดรเทอร์มอลและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์
Library Call : วิทยานิพนธ์  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้นำน้ำที่สภาวะเหนือวิกฤตมาใช้เพิ่มรูพรุนของถ่านหินแอนทราไซด์ และถ่านกัม มันต์ 3 ประเภท คือถ่าน กัมมันต์ทางการค้า ถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ใช้และ และถ่านกัมมนต์จาก แอนทราไซด์ น้ำกลั่นและสารละลายไฮโดรเจนเปอออกไซด์ได้ถูกใช้เป็นของเหลวที่ก่อให้เกิดสภาวะ เหนือวิกกฤตในระบบ ตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา การเตรียมถ่านแอนทรา ไซด์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไอดรอกไซด์ก่อนทำปฏิกิริยา และความ เข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอออกไซด์ จากผลการทดลองพบว่า เวลาที่ใช้ และ การเตรียมถ่าน แอนทราไซด์ก่อนทำปฏิกิริยาไม่ส่งผลต่อรูพรุนของวัสดุคาร์บอน ในกรณีที่ใช้น้ำกลั่นนั้น พื้นที่ผิว และ ปริมาตรของเมโซพอร์ของถ่าน กัมมันต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาตรไมโครพอร์ลดลง นอกจากนี้รูพรุนของถ่านกัมมันต์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของไฮโดรเจอเปอออกไซด์สูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองสรุปได้ว่าวิธีนี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มรูพรุนให้กับถ่านกัมมันต์ใด้ ในการศึกษาคุณสมบัติการดูดซับในเฟสของเหลวและการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยน้ำที่สภาวะ เหนือวิกฤตนั้น ฟีนอลและสีย้อมอินทรีย์ เร็ด 31 ได้ถูกเลือกเป็นสารดูดซับตัวอย่าง ถ่านกัมมันต์ที่ เตรียมจากผงแอนทราไซด์ที่กระตุ้นด้วยไอน้ำโดยตรง ถูกทดสอบเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ทางการค้า ผลการทดลองการดูดซับในเฟลของเหลวถูกระบุว่า ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้นั้นมีความสามารถ ในการดูดซับฟีนอลเปรียบได้กับถ่านก้มมันต์ทางการค้า แต่มีความสามารถในการดูดซับสีย้อมอินทรีย์ต่ำกว่าอย่างซัดเจน นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยน้ำที่สภาวะเหนือวิกฤตนั้นสูง โดยการประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ครั้งที่ 1/ 2 ของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ และถ่านกัมมันต์ทางการค้าที่อิ่มตัวด้วยฟีนอลคือ 55/98 และ 65/99% ส่วนในกรณีที่อิ่มตัวด้วยสีย้อม อินทรีย์ เร็ด 31คือ 78/100 และ 338/93% ตามลำดับ โดยสูญเสียเนื้อถ่านน้อยกว่า 4% ในการนำ กลับมาใช้ใหม่แต่ละครั้ง เนื่องด้วยการสูญเลียเนื้อถ่านที่ต่ำ และประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ ใหม่ที่สูง การนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยน้ำที่สภาวะเหนือวิกฤตจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้บำบัดถ่านกัมมันต์ที่ใช้ แล้ว