ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมถ่านกัมมมันต์จากถ่านหินลิกไนต์โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี
Library Call : PJ.2544 / 2127  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเตรียมถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนต์โดยการกระตุ้นด้วยโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์ กระบวนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การคาร์บอไนซ์และการกระตุ้น ในขั้นตอนการคาร์บอไนซ์นำตัวอย่างถ่านหินมาให้ความร้อนในบรรยากาศของไนโตรเจนในช่วงอุณหภูมิ 350 ถึง 500 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการคาร์บอไนซ์ตั้งแต่ 45 ถึง 120 นาที จากผลการทดลองพบว่าภาวะที่เหมาะสมในการคาร์บอไนซ์ คือ อุณหภูมิเบด 450 องศาเซลเซียส เวลา 45 นาที ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านชาร์ร้อยละ 54.52 มีองค์ประกอบในการวิเคราะห์แบบประมาณแบบแห้ง (Dry basis) คือ มีปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 43.30 สารระเหยร้อยละ 24.09 และเถ้าร้อยละ 32.61 ขั้นตอนที่สอง การกระตุ้นด้วยโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์ทำโดยนำถ่านชาร์ที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลายโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและอบแห้งแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากสแตนเลสสตีล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร จากนั้นนำไปเผาในเตาเผาแบบทรงกระบอกภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจนซึ่งมีอัตราการไหล 1,000 มิลลิลิตรต่อนาที ตัวแปรที่ศึกษาคือ ความเข้มข้นของสารละลายโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์ในช่วงร้อยละ 30 ถึง 70 โดยเทียบกับน้ำหนักของถ่านหิน อุณหภูมิในช่วง 500 ถึง 900 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการกระตุ้นในช่วง 1 ถึง 4 ชั่วโมง และขนาดอนุภาคแบ่งเป็น 3 ขนาดอยู่ในช่วง 0.5 – 2.0 มิลลิเมตร พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้วยโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์คือ ใช้สารละลายโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 70 อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เวลาในการกระตุ้น 4 ชั่วโมง ขนาดอนุภาคถ่านหิน 0.85-1.18 มิลลิเมตรได้ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 48.54 และถ่านกัมมันต์ที่ได้มีสมบัติดังนี้ ความหนาแน่นปรากฏ 0.352 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการดูดซับไอโอดีน 824 มิลลิกรัมต่อกรัม ค่าการดูดซับเมทิลีนบลู 214 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีปริมาณเถ้าร้อยละ 13.22