ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมถ่านกัมมันต์จากถ่านหินซับบิทูมินัส โดยกระตุ้นด้วย KOH
Library Call : PJ.2545 / 2810 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมถ่านกัมมันต์โดยกระตุ้นด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ กระบวนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเป็นการคาร์บอไนซ์ โดยใช้สภาวะดังนี้ อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที ขั้นตอนที่สองเป็นการกระตุ้นถ่านชาร์ โดยการนำถ่านชาร์ที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ไปอบแห้ง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนำไปเผาในเตาเผาแบบทรงกระบอก ภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจน ซึ่งมีอัตราการไหล 1,000 มิลลิลิตร/นาที ในงานวิจัยทำการเปรียบเทียบสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการกระตุ้นที่สภาวะแตกต่างกัน ตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ อัตราส่วนของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อถ่านหิน ในช่วง 1.5-0.4 อุณหภูมิในช่วง 600-900 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการกระตุ้น ในช่วง 1-4 ชั่วโมง และอนุภาคถ่านหิน 0.5-2.0 มิลลิเมตร จากผลการทดลองแสดงได้ว่าภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์ คือ การกระตุ้นถ่านชาร์ที่ได้จากการคาร์บอไนซ์ถ่านหินซับบิทูมินัส จำนวน 15 กรัม อัตราการป้อนของแก๊สไนโตรเจนที่ 1,000 มิลลิลิตรต่อนาที ขนาดอนุภาคถ่านหิน 0.85 – 1.18 มิลลิเมตร อัตราส่วนสารกระตุ้นต่อถ่านชาร์ 1 : 1 – 1.5 : 1 โดยน้ำหนัก อุณหภูมิขณะกระตุ้น 800 – 900 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการกระตุ้น 3 – 4 ชั่วโมง