ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมถ่านหินและชีวมวล
Library Call : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอ
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันถ่านหินและชีวมวลถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญที่มีการใช้ใน อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผาไหม้แล้วทำให้เกิดพลังงานความร้อนสำหรับใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ กระบวนการเผาไหม้ถ่านหินในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน เป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการป้อนกลับของเชื้อเพลิงบางส่วนที่ไม่เผาไหม้อย่างสมบูรณ์มาเผาไหม้อีกครั้ง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินและชีวมวลในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนด้านไรเซอร์ โดยศึกษาผลของอัตราส่วนของเชื้อเพลิงซึ่งได้แก่ถ่านหินและกะลาปาล์มโดยใช้อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและกำหนดอัตราส่วนของถ่านหินต่อกะลาปาล์มที่ 100:0 , 70:30 , 50:50 , 30:70 และ 0:100 โดยน้ำหนัก อัตราการป้อนอากาศปฐมภูมิเท่ากับ 200 ลิตรต่อนาทีและอัตราการป้อนอากาศทุติยภูมิเท่ากับ 238 , 247 , 252 , 259 , 268 ลิตรต่อนาทีตามลำดับ(ภายใต้สภาวะการใช้อากาศเผาไหม้สมบูรณ์ร้อยละ100) และ 776, 794, 804, 818, 836 ลิตรต่อนาทีตามลำดับ(ภายใต้สภาวะการใช้อากาศเผาไหม้สมบูรณ์ร้อยละ200) ซึ่งการทดลองภายใต้สภาวะดังกล่าวจะส่งผลต่ออุณหภูมิและองค์ประกอบของแก๊ส ณ ต่ำแหน่งต่างๆของไรเซอร์ โดยอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแปรผันโดยตรงไปกับความสูงของไรเซอร์ในทางตรงกันข้ามองค์ประกอบของแก๊สมีแนวโน้มที่จะลดลงโดยแปรผกผันไปกับความสูงของไรเซอร์