ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแกสิฟิเคชันถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบคแบบต่อเนื่อง
Library Call : PJ.2542 / 1674  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการวิจัยเรื่องการทำแกสิฟิเคชันถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง โดยใช้ถ่านหินแหล่งเวียงแหง จ. เชียงใหม่ ขนาด 2.36 – 4.75 มิลลิเมตร ทำการศึกษาที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย อัตราการไหลของอากาศขาเข้าคอลัมน์ 560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้อุณหภูมิช่วง 500 – 900 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณก๊าซผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ( คาร์บอนมอนอกไซด์ , มีเทน , ไฮโดรเจน ) ว่าอุณหภูมิในช่วงใดเหมาะกับการผลิตก๊าซผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยเฉพาะก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตก๊าซผลิตภัณฑ์คือ ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าความร้อนของก๊าซผลิตภัณฑ์ถึง 414.61 กิโลแคลอรีต่อลูกบาศก์เมตร ผลิตก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ 15.28