ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแปรรูปร่วมของถ่านหินและกะลามะพร้าวให้เป็นของเหลว
Library Call : วพ.2547/3636  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : C คือ 20 นาที ( F0 = 3.50 นาที ) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีความหนืดเท่ากับ 2510 cps, ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.21, ปริมาณวิตามินเอ 44.11ไมโครกรัมต่ออาหารเสริม 100 กรัม และปริมาณวิตามินซี 15.04 มิลลิกรัมต่ออาหารเสริม 100 กรัม (ผลจากการทดลอง) ผลิตภัณฑ์ได้ไม่มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในด้านความชอบรวม