ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแปรรูปร่วมของถ่านหินและพลาสติกผสมให้เป็นของเหลว 
Library Call : PJ.2547 / 3016 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการแปรรูปร่วมของถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งแม่เมาะ ร่วมกับพลาสติกผสมประกอบด้วย พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ พอลิพรอ-พิลีน พอลิสไตรีน ด้วยตัวทำละลายเตตระลิน ในเครื่องปฏิกรณ์ทนอุณหภูมิและความดันสูงแบบแบตช์ ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร โดยทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรต่อไปนี้คือ อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 400-450 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 15-45 นาที ร้อยละโดยน้ำหนักของพลาสติกผสมเป็น 50-70 อัตราส่วนถ่านหินและพลาสติกผสมต่อตัวทำละลายเป็น 1:1 โดยน้ำหนักโดยให้ร้อยละการเปลี่ยนรวมประมาณ 90 ในทุกการทดลอง และ ได้ภาวะที่เหมาะสม คือ ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 430 องศาเซลเซียส 30 นาที และต่อเนื่องด้วยทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 15 นาที ให้ร้อยละผลได้ของเหลวประมาณ 74 จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมด้วยซอฟแวร์จำลองการกลั่น พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นและเพิ่มถ่านหินในสารตั้งต้นช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเหลว แต่ร้อยละการเปลี่ยนและผลได้ของเหลวลดลง และเมื่อมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ ไอร์ออน (III)ซัลไฟด์ เหล็กร้อยละ 2.5 บนถ่านหิน ร้อยละการเปลี่ยนรวมลดลงเล็กน้อย แต่ร้อยละผลได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ