ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแปรรูปร่วมถ่านหินและพอลิพรอพิลีนให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : วพ.2545 / 2917 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาการแปรรูปร่วมของถ่านหินบ้านปูและพอลิพรอพิลีนให้เป็นของเหลว ด้วยตัวทำละลายโทลูอีน-เตตราลินและโทลูอีน-เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต ในเครื่องปฏิกรณ์กึ่งต่อเนื่องขนาด 78 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 400-475 องศาเซลเซียส ความดัน 5-12.2 เมกะพาสคัล และอัตราส่วนระหว่างถ่านหินกับพอลิพรอพิลีนจาก 10:0 ถึง 6:4 โดยใช้การทดลองแบบแฟกทอเรียลสองระดับที่ส่งผลต่อ ร้อยละการเปลี่ยนถ่นหินและพอลิพรอพิลีน และร้อยละผลได้ผลิตภัณฑ์ของเหลว ซึ่งตัวแปรกระบวนการที่ศึกษาคือ อุณหภูมิ ความดัน และอัตราส่วนระหว่างถ่านหินกับพอลิพรอพิลีน พบว่าอัตราส่วนระหว่างถ่านหินกับพอลิพรอพิลีน อุณหภูมิและความดันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อร้อยละการเปลี่ยนถ่นหินและพอลิพรอพิลีน และร้อยละผลได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุดตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาผลของตัวแปรกระบวนการต่อการกระจาย ของหมู่ไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของเหลว พบว่าการแปรรูปร่วมของถ่านหินและพอลิพรอพิลีน ให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายโทลูอีน-เตตราลินภาวะเหนือวิกฤต ให้ผลได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวสูงสุด 69% ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส ความดัน 12.2 เมกะพาสคัล และอัตราส่วนระหว่างถ่านหินกับพอลิพรอพิลีน 6:4 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว 9% แอโรแมติกส์ 9% เรซิน 17% และแอสฟัลทีน 65% ส่วนการแปรรูปร่วมของถ่านหินและพอลิพรอพิลีน ให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายโทลูอีน-เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต ให้ผลได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวสูงสุด 61% ที่ อุณหภูมิ 425 องศาเซลเซ๊ยส ความดัน 10 เมกะพาสคัล และอัตราส่วนระหว่างถ่นหินกับพอลิพรอพิลีน 6:4 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว 19% แอโรแมติกส์ 12% เรซิน 36% และแอสฟัลทีน 33% ส่วนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและแอโรแมติกส์นำไปวิเคราะห์ด้วยวิธี GC/MS