ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ลักษณะบางประการของสารปฏิชีวนะจาก Bacillus sp. ที่มีฤทธิ์ต้านโรคหูดของมันฝรั่ง
Library Call : วพ.2534 / 1131
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สร้างสารปฏิชีวนะยับยั้ง Streptomyces scabies ซึ่งก่อให้เกิดโรคหูดของมันฝรั่งจาก Bacillus sp.จำนวน 8 สายพันธุ์ ที่ได้จากดินบริเวณผิวมันฝรั่ง โดยใช้วิธีขีดไขว้ร่วมกับวิธีซึมผ่านอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า Bacillus sp. สายพันธุ์ B1 เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุด ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารปฏิชีวนะในขวดเขย่าเชื้อที่คัดเลือกได้ควรเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส 10.0 กรัมต่อลิตร ซอยโทน 20.0 กรัมต่อลิตร ผงสกัดมอลท์ 10.0 กรัมต่อลิตร FeSO47H2O 0.028 กรัมต่อลิตร MgCl2 แยกสารปฏิชีวนะจากน้ำเลี้ยงเชื้อ โดยตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต 20-80 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำคอลัมน์โครามาโตกราฟี โดยใช้เซฟาเด็กซ์ จี-25 สารปฏิชีวนะออกมาในยอดของโปรตีนยอดที่สอง เมื่อทำโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง โดยใช้ระบบตัวทำละลายที่มีส่วนผสมของ โพรพานอล:น้ำ:แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์:เอทธิลอะซิเตต ในอัตราส่วน 5:3:1:1 สามารถแยกสารออกได้เป็นสองแถบได้ค่า Rf เท่ากับ 0.84 และ 0.76 นำแต่ละแถบไปหาค่าการดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเล็ต พบว่าดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 203.6 266.3 และ 225 นาโนเมตร คุณลักษณะอื่นๆของสารปฏิชีวนะได้แก่ ละลายได้ดีใน น้ำ มีความเสถียรในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.0 และที่อุณหภูมิ 4?ซ