ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทดสอบแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาที่ไม่ต้องใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์
Library Call : PJ.2553 / 5358
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานนี้ มุ่งเน้นการศึกษาและทดสอบแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาที่ไม่ต้องใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวในระบบ รับรังสีกระจายได้ดี และทำอุณหภูมิได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยแผงรับแสงมีลักษณะเป็นรางพาราโบลา 3 รางทำมุมในทิศทางต่างกัน จุดโฟกัสอยู่บริเวณต่ำสุดของรางและมีท่อรับรังสีวางซ้อนกันในแนวตั้งตามแนวแกนของราง จากการทดลองพบว่าแผงรับแสงอาทิตย์สามารถทำอุณหภูมิสูงเกิน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำความร้อนของหม้อน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในการอบแห้งหรือหุงต้ม เป็นต้น เป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อน