ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การขจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สถ่านหินโดยการออกซิไดส์เชิงเร่งปฏิกิริยาบนซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
Library Call : วพ.2544 / 2713  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : C .ให้ผลผลิตสูงสุดในชั่วโมงที่ 36 แต่เมื่อเลี้ยงเชื้อในถังหมักขนาด 5 ลิตร ให้ผลผลิตของสารปฏิชีวนะสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 16 โดยมีอัตราการกวนและอัตราการให้อากาศ 400 รอบ/นาที และ 1 ลิตร/ 1 ลิตรของอาหาร/นาที ตามลำดับ