ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การขจัดกำมะถันและเถ้าจากถ่านหินด้วยสารละลาย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Library Call : วพ.2530 / 571  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เนื่องจากถ่านหินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ การทำความสะอาดถ่านหินเป็นวิธีการลดกำมะถันและเถ้าถ่านในถ่านหินก่อนนำไปเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงและช่วยลดสารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการขจัดกำมะถันในถ่านหินก่อนนำไปเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงและช่วยลดสารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการขจัดกำมะถันในถ่านหินโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบไม่ต่อเนื่อง จากผลการวิจัยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการขจัดกำมะถันจากถ่านหินแหล่งแม่เมาะ คือ ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10-15% น้ำหนักต่อปริมาตรใน 0.1 นอร์มอล กรดซัลฟูริก ขนาดถ่านหินต่ำกว่า 250 ไมครอน อุณหภูมิ 25-30?ซ อัตราการกวน 1000-1200 รอบต่อนาที ปริมาณถ่านหิน 30 กรัมต่อสารละลาย 300 มล. (1:10) ระยะเวลา 1-11/2 ชม. สามารถลดกำมะถันรวมได้ 48.82% ลดกำมะถันซัลเฟตได้ 84.28% ลดกำมะถันไพไรต์ได้ 97.30% ลดกำมะถันอินทรีย์ได้ 9.50 % ลดเถ้าได้ 68.81% และเพิ่มค่าความร้อนได้ 11.69% ในการขจัดกำมะถันของถ่านหินพบว่าอัตราเร็วปฏิกิริยาเป็นอันดับสองของไพไรต์ ขั้นตอนการควบคุมอัตราเร็วปฏิกิริยาไพไรต์เป็นแบบควบคุมการแพร่ โดยมีค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาของไพไรต์ (k2) และค่าการแพร่ประสิทธิผล (De) คือ สำหรับถ่านหินเหมืองแม่เมาะ k_2 = 12.02??10?^6 exp??(-52.61??10?^6/RT)? De = 1.78 ??10?^(-5) exp??(-33.22??10?^6/RT)? สำหรับถ่านหินเหมืองป่าคา k_2 = 3.88??10?^6 exp??(-49.71??10?^6/RT)? De = 1.15 ??10?^(-5) exp??(-33.09??10?^6/RT)?