ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การขจัดกำมะถันในถ่านหินแม่เมาะโดยใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์
Library Call : วพ.2537 / 1395 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การขจัดกำมะถันในถ่านหินแม่เมาะโดยใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์ คือ สารละลายโซเดียมเบนซอกไซด์และโซเดียมบิวทอกไซด์ เป็นการศึกษาผลของเวลาในการขจัดกำมะถัน อุณหภูมิและขนาดอนุภาคถ่านหินที่มีต่อการขจัดกำมะถัน สภาวะที่เหมาะสมในการขจัดกำมะถันในถ่านหินแม่เมาะ (ขนาดถ่านหิน 75-250 ไมครอน) ด้วยสารละลายโซเดียมเบนซอกไซด์ คือ อุณหภูมิ 205?ซ เวลา 10 นาที กำมะถันในถ่านหินลดลงจาก 3.15% เป็น 1.65% หรือ ลดลงร้อยละ 47.6 ร้อยละการลดกำมะถันไพไรต์เป็น 63.2% หรือลดลงจาก 0.57% เป็น 0.21% และร้อยละการลดกำมะถันอินทรีย์เป็น 35.3% หรือลดลงจาก 2.18% เป็น 1.41% การศึกษาจลนพลศาสตร์การขจัดกำมะถันไพไรต์พบว่า ปฏิกิริยาการขจัดกำมะถันไพไรต์สามารถอธิบายโดยโมเดลปฏิกิริยาแบบต่อเนื่องได้เป็นปฏิกิริยาอันดับสอง สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของกำมะถันไพไรต์ในเทอมของเวลา, อุณหภูมิ และ ขนาดอนุภาคถ่านหิน สามารถเขียนได้เป็น (1/(1-X))-1 = 2.08r-0.41exp(-3783/T)t สำหรับโซเดียมเบนซอกไซด์ (1/(1-X))-1 = 702r-0.34exp(-5279/T)t สำหรับโซเดียมบิวทอกไซด์ ข้อมูลทางจลพลศาสตร์สามารถอธิบายโดยโมเดลแกนกลางที่ไม่เกิดปฏิกิริยาหดตัว ซึ่งพบว่า ปฏิกิริยาการขจัดกำมะถันควบคุมด้วยขั้นตอนการแพร่ ค่าการแพร่ประสิทธิผล (De) สำหรับปฏิกิริยากำมะถันไพไรต์ คือ De = 3.67?10-5exp(-34.9?105/RT) สำหรับโซเดียมเบนซอกไซด์ De = 0.03exp(-58.5?105/RT) สำหรับโซเดียมบิวทอกไซด์