ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำแห้งเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้
Library Call : วพ.2526 / 381
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้ โครงสร้างทำด้วยลำไม้ไผ่คลุมด้วยพลาสติกหนา 0.3 มม. ประกอบด้วยแผงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ขนาด 4.5 x 7.0 ม?. ชั้นตากข้าวอยู่สูงจากพื้นดิน 0.8 ม. มีขนาด 1.5 x 7.0 ม?. เหนือชั้นตากข้าวมีปล่องระบายอากาศสูงจากพื้นดิน 4.0 ม. จำนวนสองปล่อง ใต้ชั้นตากข้าวได้สร้างท่อเผาไหม้ที่ทำด้วยถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรเชื่อมต่อกันจำนวน 10 ลูก ปลายทางปล่องเผาไหม้ มีปล่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.39 ม. สูงจากพื้นดิน 4.0 ม. ใช้ระบายอากาศจาก ท่อเผาไหม้ ที่ผนังบางส่วนของท่อเผาไหม้ได้คลุมด้วยฉนวนเพื่อปรับให้อุณหภูมิของอากาศร้อนใต้ชั้นตากมีอุณหภูมิสม่ำเสมอตลอดชั้นตาก ความร้อนจากการเผาไหม้ถ่ายเทให้กับผนังท่อและอากาศใต้ชั้นตากตามลำดับ อากาศได้รับความร้อนจากการเผาไหม้เพียงร้อยละ 30.6 เมื่อเทียบกับปริมาณความร้อนจากการเผาไหม้ของถ่านที่ใช้ในการทดลอง ทดลองนำข้าวซึ่งมีปริมาณความชื้นเริ่มต้นประมาณร้อยละ 27 มาทำการอบภายในเครื่องอบ โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ถ่านไม้ แต่ละครั้งได้ทดลองอบข้าวที่ความหนาชั้นข้าว 8,4 และ 2 ซม. และได้ทำการอบข้าวที่ความหนาชั้นข้าว 8, 6, 4 และ 2 ซม. ในเวลาเดียวกัน ทำการวัดความชื้นของเมล็ดข้าวทุก 3 ชั่วโมง หาอัตราการตากแห้งพบว่าที่ความหนาชั้นข้าว 2 ซม. ให้ประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 10.1 นอกจากนี้ยังได้ทดลองอบข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ความหนาของชั้นข้าว 4 ซม. ได้ประสิทธิภาพถึงร้อยละ 15.3 ในการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อใช้พลังงานจากถ่านไม้ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องอบ เท่ากับ 2.75 บาท อ เมกะจูล เมื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องอบเท่ากับ 1.56 บาทต่อเมกะจูล และเมื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากถ่านไม้ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องอบเท่ากับ 2.27 บาท ต่อเมกะจูล