ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การขจัดกำมะถันออกจากถ่านหินโดยวิธีการสกัดไนตริก
Library Call : PJ.2540 / 1280  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงยังคงมีความสำคัญอยู่มาก เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ มีอยู่ภายในประเทศ และราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมัน แต่เมื่อนำถ่านหินมาเผาไหม้ เป็นเชื้อเพลิงจะเกิดก๊าซปล่อยออกมาและมีก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษประกอบ อยู่ด้วย ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยนำถ่านหินมา ผ่านกระบวนการลดปริมาณกำมะถัน ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิธีการ ทางกายภาพและวิธีการทางเคมี ในการวิจัยนี้ใช้วิธีการทางเคมี โดยใช้กรดไนตริกมาทำ ปฏิกิริยากับถ่านหิน ทำให้ถ่านหินมีคุณภาพที่ดีขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงขนาดอนุภาค ของถ่านหิน, อุณหภูมิ, เวลา และความเข้มข้นของกรดที่ใช้ในการทดลองที่มีผลต่อ เปอร์เซ็นต์การขจัดกำมะถันออกจากถ่านหิน (Sulphur Rejection, %SR), เปอร์เซ็นต์ การกำจัดเถ้า (Ash Rejection, %AR) และเปอร์เซ็นต์การได้ถ่านหินกลับคืนมา (Coal Recovery, %CR) โดยใช้ถ่านหินขนาด 250-500 และ 500-1000 ไมครอน แปลค่า ความเข้มข้นกรดไนตริก 5, 10 และ 20% โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 50, 70 และ 90 องศาเซลเซียส โดยทำการทดลองที่เวลาต่าง ๆ กัน คือ 5, 10 และ 30 นาที จากการ ทดลองพบว่า เมื่อทั้งความเข้มข้นของกรดไนตริก, อุณหภูมิของกรดและเวลาที่ใช้ในการ สัมผัสกันระหว่างกรดและถ่านหินเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์การกำจัดกำมะถันและเปอร์เซ็นต์ การกำจัดเถ้าจะเพิ่มขึ้น แต่เปอร์เซ็นต์การได้ถ่านหินกลับคืนมาจะลดลงในขณะที่เมื่อ ขนาดอนุภาคของถ่านหินเพิ่มขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดกำมะถันลดลง แต่เปอร์เซ็นต์ การกำจัดเถ้าและเปอร์เซ็นต์การได้ถ่านหินกลับคืนมาจะเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสรุป ได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดลองนี้ คือ ถ่านหินขนาด 250 - 500 ไมครอน ผสมกับกรดไนตริกความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนัก ใช้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา 90 นาที ผลที่ได้ คือ การกำจัดกำมะถัน 64.73%, การกำจัดเถ้า 25.41% และ การได้ถ่านหินกลับคืนมา 52.94%