ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การขจัดปริมาณกำมะถันและเถ้าในถ่านหินด้วยกรดไนตริก
Library Call : PJ.2546 / 2844 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาผลของการบำบัดถ่านหินด้วยกรดไนตริกต่อการลดปริมาณกำมะถันและเถ้าในถ่านหิน เพื่อการประยุกต์ไปใช้งานจริงการทดลองทำที่สภาวะห้องและใช้ถ่านหินที่ขนาด 1 – 2 มิลลิเมตรเป็นเวลา 30 นาที ในส่วนแรกเป็นการหาความเข้มข้นของกรดไนตริกที่ให้ผลคุ้มค่าที่สุดโดยการล้างถ่านหินที่ความเข้มข้นกรดต่าง ๆกัน คือ 2, 4, 6 และ 8 โมลาร์ พบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 6 โมลาร์ จากผลในตอนแรกพบว่าการบำบัดถ่านหินเพียงครั้งเดียวยังให้ผลการลดกำมะถันและเถ้าไม่สูงพอ ดังนั้นจึงมีการทดลองนำสารละลายกรดไนตริกกลับมาใช้ในการบำบัดอีกครั้ง โดยทำที่ความเข้มข้นของกรดไนตริกที่ให้ผลดีที่สุด คือ 6 โมลาร์ ปฏิบัติการนี้ทำเป็น counter-current multi-stage reactor ซึ่งมี 3 batch reactor และกรดถูกใช้ทั้งหมด 3 ครั้ง กระบวนการนำกลับมาใช้นี้สามารถให้ผลในการขจัดกำมะถันและเถ้าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย