ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : วพ.2547 / 3632  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเผาไหม้ร่วมระหว่างแกลบและถ่านหิน จึงได้มีการสร้างเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์ 0.1 เมตร สูง 3.0 เมตรสำหรับการเผาไหม้ดังกล่าว โดยศึกษาถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของแกลบและถ่านหินที่จะผสมกัน (ร้อยละ 0, 7.02, 13.11 และ 23.19 โดยน้ำหนัก) สำหรับเผาไหม้ นอกจากนี้ยังมีการผสมหินปูน (สัดส่วน Ca/S เท่ากับ 0, 0.5, 1, 2 และ 3) เพื่อกำจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และผลกระทบจากสัดส่วนแกลบที่ผสมกับถ่านหินและปริมาณหินปูนที่ผสมลงไปต่อองค์ประกอบของฟลูแก๊สได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซต์) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ และแก๊สออกซิเจน รวมทั้งทำการวัดอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ในท่อไรเซอร์ จากการทดลองนี้พบว่าสัดส่วนของแกลบที่สามารถผสมได้มากที่สุดคือร้อยละ 13.11 โดยน้ำหนัก และการผสมแกลบมากขึ้นจะทำให้แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มขึ้น ส่วนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง และทำให้อุณหภูมิส่วนล่างของท่อไรเซอร์สูงขึ้น ส่วนการเติมหินปูนสามารถลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 80.08 โดยมีสัดส่วนของ Ca/S เท่ากับ 3 และสามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ลงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการเติมหินปูนก็ทำให้แก๊สไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มขึ้น