ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน
Library Call : วพ.2542 / 2097
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การรวมกลุ่มกับน้ำมันเป็นกระบวนการทางกลที่ใช้ทำความสะอาดถ่านหิน อาศัยการผสมน้ำมันลงในสารแขวนลอยของถ่านหินในสารละลาย น้ำมันที่เติมลงไปนั้นจะจับกับส่วนของสารประกอบอินทรีย์ที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ ทำให้สามารถแยกส่วนของสารประกอบแร่ธาตุซึ่งมีสมบัติชอบน้ำออกจากถ่านหินได้ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงสามารถขจัดเถ้าและกำมะถันออกจากถ่านหิน งานวิจัยนี้ศึกษาการทำความสะอาดถ่านหินลิไนต์ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการรวมกลุ่มกับน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเตา ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความสะอาดถ่านหิน ได้แก่ ชนิดน้ำมัน (น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเตา) ปริมาณน้ำมัน (ร้อยละ 10-50 โดยน้ำหนักถ่านหิน) ขนาดถ่านหิน (ขนาดต่ำกว่า 75 ไมโครเมตร 75-250 ไมโครเมตร และ 250-500 ไมโครเมตร) ปริมาณถ่านหินในของผสม (ร้อยละ 10-50) และเวลาที่ใช้ในการรวมกลุ่มถ่านหิน (5-40 นาที) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่มถ่านหินด้วยน้ำปาล์มดิบสามารถขจัดเถ้าและกำมะถันได้ดีกว่าน้ำมันเตา ภาวะที่ดีที่สุดในการทดลอง คือ การรวมกลุ่มถ่านหินขนาดต่ำกว่า 75 ไมโครเมตรด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ปริมาณถ่านหินในของผสมร้อยละ 15 อัตราส่วนระหว่างน้ำมันต่อถ่านหินร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ใช้เวลาในการรวมกลุ่ม 15 นาที ซึ่งให้ผลในการขจัดเถ้าร้อยละ 70.68 ขจัดกำมะถันรวมร้อยละ 73.73 ขจัดกำมะถันไพไรต์ร้อยละ 96.76 ขจัดกำมะถันซัลเฟตร้อยละ 96.76 ขจัดกำมะถันอินทรีย์ร้อยละ 53.68 ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่มถ่านหินผสมน้ำมันร้อยละ 72.45