ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำถ่านหินให้สะอาดโดยวิธีการรวมกลุ่มกับนอร์มัลเฮพเทน
Library Call : PJ.2539 / 1106 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันนี้การใช้ถ่านหินมีความสำคัญมาก ต่อการผลิตพลังงานในภาคอุตสาหกรรมของ ประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ถ่านหินที่สะอาดเพิ่มขึ้น วิธีทำความสะอาดถ่านหินที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีหนึ่งคือ วิธีการรวมกลุ่มกับนอร์มัลเฮพเทน วิธีนี้ใช้หลักความ แตกต่างทางกายภาพระหว่างองค์ประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ของถ่านหิน ซึ่งสามารถ แยกอนุภาคของ mineral matter ให้หลุดออกมาจากถ่านหินในระหว่างการบดละเอียด แล้วนำนอร์มัลเฮพเทนมาจับผงถ่านหินแยกออกมาทำให้หลุดออกมาจากถ่านหินที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงขนาดของถ่านหิน และความเข้มข้นของนอร์มัลเฮพ เทนที่มีผลเปอร์เซ็นต์การนำสารอินทรีย์กลับคืนมา (Organic Matter Recovery, % OMR), เปอร์เซ็นต์การกำจัดเถ้า (Ash Rejection, %AR), และเปอร์เซ็นต์การกำจัด ซัลเฟอร์ (Sulphur Rejection, %RS) โดยใช้ถ่านหินขนาด 250-500 150-250 และ <100 ไมครอนและแปรค่าความเข้มข้นนอร์มัลเฮพเทน 10-50% โดยน้ำหนักถ่านหิน จากการทดลองพบว่า เมื่อความเข้มข้นของนอร์มัลเฮพเทน เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การนำสาร อินทรีย์กลับคืนมาเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ การนำสารอินทรีย์กลับคืนมาเพิ่มขึ้นจนถึงค่าหนึ่ง แล้วลดลงเปอร์เซ็นต์ การกำจัดเถ้าและเปอร์เซ็นต์ การกำจัดซัลเฟอร์ลดลงจนถึงค่าหนึ่ง แล้วเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มขนาดถ่านหินพบว่าเปอร์เซ็นต์การนำสารอินทรีย์กลับคืนมาลดลง และเปอร์เซ็นต์การกำจัดเถ้าและเปอร์เซ็นต์การกำจัดซัลเฟอร์เพิ่มขึ้น จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดลองนี้คือ ถ่านหินซับบิทูมินัสขนาด 250-500 ไมครอน ผสมกับนอร์มัลเฮพเทนที่มีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของถ่านหิน ที่ใช้ผลที่ได้ คือ การนำสารอินทรีย์กลับคืนมา 84.27% การกำจัดเถ้า 32.25% และการ กำจัดกำมะถัน 51.33%