ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อใช้กับเตาเผาเหล็ก
Library Call : 550418  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ทำการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนกับเตาเผาเหล็ก โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life cycle assessment; LCA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในด้านภาวะโลกร้อน ด้านภาวะความเป็นกรด และด้านภาวะการเพิ่มขึ้นของแร่ธาตุในแหล่งน้ำ โดยในงานวิจัยนี้มีหน้าที่การใช้ (Functional Unit) คือปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานต่อการอุ่นเหล็ก 1 ตัน และใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตแบบ Eco-Indicator 95 โดยทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากวัฏจักรชีวิตการเผาไหม้น้ำมันเตาซึ่งมีขั้นตอนย่อยเพียงขั้นตอนเดียวคือ ขั้นตอนการเผาไหม้น้ำมันเตาและวัฏจักรชีวิตการเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิงซึ่งมีขั้นตอนย่อยสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินและขั้นตอนการเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง เพื่อเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทดังกล่าว จากผลการวิจัยพบว่าวัฏจักรชีวิตการเผาไหม้น้ำมันเตาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านภาวะโลกร้อนมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาวะความเป็นกรดและด้านภาวะการเพิ่มขึ้นของแร่ธาตุในแหล่งน้ำ ตามลำดับ โดยมีค่าคะแนนเชิงเดียวเท่ากับ 0.051 คะแนนต่อประชากรหนึ่งคน ซึ่งมากกว่าค่าคะแนนเชิงเดี่ยวที่เกิดขึ้นจากวัฏจักรชีวิตการเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิงที่ที่ผลิตจากถ่านหินซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.037 คะแนนต่อประชากรหนึ่งคน ดังนั้นหากต้องการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดก็ควรเลือกใช้แก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตจากถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับเตาเผาเหล็ก เนื่องจากวัฏจักรชีวิตการเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิงมีค่าคะแนนเชิงเดี่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า อย่างไรก็ตามค่าคะแนนเชิงเดี่ยวดังกล่าวยังไม่ได้คิดรวมปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินเข้าไปด้วย