ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประยุกต์ใช้ water cyclone ในการทำความสะอาดถ่านหิน
Library Call : PJ.2536 / 799 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : หลักการทั่วไปของ water cyslone คือ อาศัยหลักแรงหนีศูนย์กลางแยกอนุภาคที่มีค่า ความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางแยก โครงงานนี้มุ่งเน้นที่จะ แยกสิ่งเจือปนออกจากถ่านหิน โดยตั้งสมมติฐานว่าสิ่งเจือปนหลัก คือ pyrite มีค่าความ ถ่วงจำเพาะสูงกว่าถ่านหิน จากการศึกษาสมการการออกแบบ water cyclone พบว่า สมการของ Yoshioka และ Hotta เป็นสมการที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทดลองใน ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากขนาดของ water cyclone ที่คำนวณออกมาได้ไม่ใหญ่จนเกิน ไปนักจากการคำนวณ เพื่อใช้ถ่านหินขนาดเฉลี่ย 250 Um ได้สัดส่วนของเส้นผ่านศูนย์ กลางของคอลัมน์ D(c) 76.2 mm. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางเข้า (Di) 10.9 mm. และเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออกส่วนล่างของ water cyclone D(w) 15.2 mm. หลังจากการสร้างและทดลองใช้ พบว่า water cyclone สามารถแยกสิ่งเจือ ปนออกจากถ่านหินได้ แต่ค่า % ash ของ overflow product มีค่ามากกว่า underflow product ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ เช่น การกระจายขนาดของอนุภาคถ่านหิน และสิ่งเจือปนไม่เท่ากัน สิ่งเจือปนที่จะเกิดเป็น ash นั้นอาจไม้ได้อยู่ในรูปของ pyrite เมื่อกวนผสมกับน้ำ สิ่งเจือปนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทำให้ความหนาแน่น ลดต่ำลงกว่าความหนาแน่นของถ่านหินและการออกแบบ water cyclone ยังคงมีข้อ ผิดพลาด ซึ่งข้อสันนิษฐานเบื้องต้น คือ สัดส่วนระหว่าง L(1)/L(2) น้อยเกินไป จากการ ทดลองเปลี่ยนสัดส่วนของ L(1)/L(2) แล้วพบว่าสามารถทำให้เกิดการแยกได้ดียิ่งขึ้น แต่ % ash ของ overflow ยังคงมากกว่า underflow product เช่นเดิม ดังนั้นการแก้ ไขที่สัดส่วนของ L(1)/L(2) จึงยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนัก จากผลการทดลองทำให้ได้ข้อ เสนอแนะ เช่น ควรทำการแก้ไข water cyclone ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือเปลี่ยน ตัวอย่างถ่านหินจากแหล่งใหม่มาใช้ทำการทดลอง และวิเคราะห์ประกอบสิ่งเจือปนที่เป็น สารประกอบอนินทรีย์ในถ่านหิน เป็นต้น