ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินทางเคมีโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
Library Call : ก503
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ถ่านหินที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากมีเถ้าและกำมะถันเป็นองค์ประกอบ การขจัดเถ้าและกำมะถันจากถ่านหินด้วยสารเคมีก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพถ่านหินเหมืองแม่เมาะโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดของเหลวโดยการศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการขจัดเถ้าถ่านและกำมะถันในถ่านหินคือ ความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (5-10%) อัตราการไหลของสารละลาย 3.5-5 เท่าของ Umf (1.05, 1.25 และ 1.49 ลิตรต่อนาที) ขนาดถ่านหิน (0.5-1.0 และ 1.0-2.0 มม.) อุณหภูมิ (10, 20 และ 30 ?ซ) จากการทดลองพบว่า สถภาวะที่เหมาะสมในการขจัดเถ้าและกำมะถันจากถ่านหินแม่เหมาะคือ ความเข้มข้นของสารละลาย 7% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรในกรอซัลฟูริก 0.05 โมลาร์ อัตราการไหลของสารละลาย 1.25 ลิตรต่อนาที ขนาดถ่านหิน 0.5-1.0 มม. อุณหภูมิ 20?ซ ระยะเวลา 60นาที สามารถลดปริมาณเถ้าได้ร้อยละ 28.08 เพิ่มค่าความร้อนได้ร้อยละ 11.26 และสามารถลดปริมาณกำมะถันซัลเฟตได้ร้อยละ 92.41 ลดปริมาณกำมะถันไพไรต์ได้ร้อยละ 68.93 และลดปริมาณกำมะถันรวมได้ร้อยละ 36.12 การศึกษาอัตราเร็วปฏิกิริยาระหว่างไพไรต์กับออกซิเจนในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับสอง และขั้นตอนการแพร่ของแก๊สออกซิเจนผ่านชั้นผลิตภัณฑ์เข้าสู่แกนกลางที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยา เป็นขั้นตอนควบคุมอัตราเร็วปฏิกิริยาไพไรต์โดยมีค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาของไพไรต์ (k2) และค่าการแพร่ประสิทธิผล(De) คือ ถ่านหินแม่เมาะ 1 k2 = 61.08 exp(-26.56 ? 106/RT) De = 1.55? 10-7 exp(-16.40 ? 106/RT)