ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินอัดก้อน
Library Call : PJ.2537 / 1035 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การนำถ่านหินมาใช้ในงานอุตสาหกรรมจะต้องใช้ถ่านหินที่มีขนาดที่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่าการทำถ่านหินอัดก้อนและหุ้มด้วยเยื่อกระดาษเป็นเทคนิคที่ เหมาะสม ซึ่งให้ความสะดวกในการนำมาใช้งาน โดยไม่มีการแตกเป็นผงของถ่าน หินอัดก้อน และการพัฒนาโดยการผสมสารออกซิไดเซอร์ลงในผงถ่านหินก่อนอัด ก้อน และการผสมสารออกซิไดเซอร์ลงในกระดาษที่ใช้หุ้มถ่านหินอัดก้อน ได้ช่วย เพิ่มผลดีในการจุดไฟ และลดเวลาหมดควันลงได้ จากการทดลองจะเห็น ว่า การ ผสมออกซิไดเซอร์ในถ่านหินก่อนอัดก้อนจะช่วยให้เวลาในการจุดไฟติด และ เวลา หมดควันเร็วขึ้น แต่การเพิ่มสารออกซิไดเซอร์ในปริมาณที่สูงมีผลทำให้สารออกซิได เซอร์ในปริมาณเล็กน้อย 2-5 % จะทำให้การจุดไฟติด และเวลาหมดควันเร็วขึ้น โดยประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับถ่านหินอัดก้อนธรรมดา