ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการทำความเย็น โดยระบบดูดกลืนด้วยลิเทียมคลอไรด์-น้ำ 
Library Call : วพ.2525 / 303 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดลอง เครื่องทำความเย็นระบบดูดกลืนแบบต่อเนื่อง ด้วยสารละลายลิเทียมคลอไรด์ 40% (โดยน้ำหนัก) และน้ำซึ่งมีความสามารถในการทำความเย็น 1/5 ตันความเย็น โดยใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 170? - 175? ฟาเรนไฮต์ เป็นตัวให้ความร้อนแก่เครื่องผลิต ผลการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ในการทำความเย็นอยู่ในช่วง 0.20 – 0.35 และอุณหภูมิของความเย็นต่ำสุดที่ได้มีค่า 57? - 60? ฟาเรนไฮต์ ประสิทธิภาพของเครื่องมือถูกจำกัดด้วยการทำงานของเครื่องดูดกลืน ทำให้สมรรถนะภาพสูงสุดของเครื่องมือเป็น 1/7 ตันความเย็นเท่านั้น