ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปลดปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินและชีวมวลผสมใน CFB
Library Call : PJ.2550 / 4108  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเผาไหม?ร?วมระหว?างถ?านหินและชีวมวล ในเตาฟลูอิไดซ?เบดแบบหมุนเวียนที่มีท?อไร เซอร?สูง 3.0 เมตร โดยมีเส?นผ?านศูนย?กลาง 0.1 เมตร ในส?วน Riser และ 0.2 เมตร ในส?วน Downcomer โดยศึกษาถึงชนิดของเชื้อเพลิง (กะลามะพร้าวและแกลบ) สัดส่วนของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมของกะลามะพร้าวกับถ่านหิน (สัดส่วน 80:20, 100:0 โดย น้ำหนัก), แกลบกับถ่านหิน (สัดส่วน 50:50, 100:0โดย น้ำหนัก) อัตราการป้อนของอากาศ (ร้อยละ 70, 80 และ 100 ของการเผาไหม้) ตําแหน่งการป้อนของอากาศ (1, 2 และ 2.4 เมตร) และนอกจากนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบของฟลูแก๊สได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (ไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และแก๊สออกซิเจน รวมทั้งทําการวัดอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ ในท่อไรเซอร์ จากการทดลองนี้พบว่าเมื่อผสมชีวมวลเข้าไปในเชื้อเพลิงจะทําให้อุณหภูมิลดลง เนื่องจากค่าความร้อนของชีวมวลมีค่า ต่ำกว่าถ่านหิน ผลที่ได้จากการเปลี่ยนตําแหน่งการป้อนของอากาศ เมื่อเพิ่มความสูงของตําแหน่งของการป้อนอากาศส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นเฉพาะถ่านหิน แต่มีผลตรงกันข้ามกับเชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวล ส่วนองค์ประกอบของฟลูแก๊สนั้น เมื่อผสมชีวมวลมากขึ้นจะมีแนวโน้มทําให้แก๊สไนโตรเจนออกไซด์และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย