ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินเวียงแหงในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
Library Call : วพ.2542 / 2294 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาภาวะในการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินเวียงแหงในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร โดยใช้อากาศเป็นแก๊สตัวกลางภายใต้ความดันบรรยากาศ ตัวแปรที่ศึกษาคือ ขนาดถ่านหิน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 0.8, 0.8-2.36 และ 2.36-4.75 มิลลิเมตร และอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่ 500, 600, 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส เพื่อหาภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตแก๊สเชื้อเพลงที่ให้ค่าร้อยละความเข้มข้นของแก๊สองค์ประกอบ และค่าความร้อนของแก๊สเชื้อเพลิงที่สูง การศึกษาพบว่าในช่วงของค่าตัวแปรที่ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก๊สเชื้อเพลง คือ อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 900 องศาเซลเซียส และถ่านหินขนาด 2.36-4.75 มิลลิเมตร แก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้มีค่าความเข้มข้นไฮโดรเจนร้อยละ 8.98 มีเทนร้อยละ 0.36 คาร์บอนมอนอกไซด์ร้อยละ 16.32 และคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 7.51 แก๊สเชื้อเพลิงที่ได้มีค่าความร้อนเป็น 3.35 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร ที่ภาวะมาตรฐาน