ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินในเบดนิ่ง
Library Call : PJ.2540 / 1201 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง เป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่ง หมาย เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของ การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการผลิต ก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการก๊าซซิฟิเคชัน โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ประเภท Downdraft gasifier ขั้นตอนของการวิจัยเริ่มต้นด้วย การปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ วิจัยศึกษาระบบการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ พร้อมทั้งแก้ไขดัดแปลงตลอดจน สร้างเครื่องมือบางส่วน เพื่อความเหมาะสมสำหรับงานวิจัย จากนั้นจึงศึกษากระบวนการ ก๊าซซิฟิเคชันของถ่านหินในเครื่องปฏิกรณ์และแก้ข้อมูลการวิจัย โดยมีตัวแปรที่พิจารณา คือ อุณหภูมิกระบวนการ และขนาดของถ่านหินที่ใช้ในการทดลองถ่านหินจะถูกป้อนเข้า ทางด้านบน เพื่อเผาไหม้ถ่านหินให้เกิดเป็นก๊าซร้อนและไหลผ่านคอลัมน์ออกทางด้านล่าง ปฏิกิริยาก๊าซซิฟิเคชันเกิดในช่วงอุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ่านหิน 0.25, 0.05 และ 1 นิ้ว องค์ประกอบของก๊าซ เชื้อเพลิงที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบต่อเนื่อง จากผลการวิจัยพบ ว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวมวลในเครื่องกำเนิดก๊าซ แบบเบดนิ่งอยู่ที่ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของถ่านหินประมาณ 0.25 นิ้ว และอุณหภูมิของการทดลองที่ ประมาณ 912 องศาเซลเซียส ที่อัตราการป้อนถ่านหินคงที่ท 100-150 กรัม/นาที และ อัตราการไหลของอากาศ 0.68 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ก๊าซชีวมวลที่ได้รับปริมาณร้อยละ โดยปริมาตรของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 0.92 และค่าความร้อนของก๊าซที่ผลิตได้ ประมาณ 112.5 กิโลแคลอรีต่อลูกบาศก์เมตร