ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตถ่านหินอัดก้อนไร้ควันในเตาหุงต้มแบบใหม่
Library Call : วพ.2533 / 1046  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้นั้น พบว่ายังมีปัญหาบางประการ เช่นมีกลิ่นและควันมาก จึงควรมีวีการปรับปรุงคุณภาพของถ่านหินก่อนนำไปใช้งานเช่น การคาร์บอไนซ์เพื่อไล่ความชื้นและสารระเหยออกจากถ่านหิน ถ่านหินที่ได้เป็นถ่านหินไร้ควันที่มีคุณภาพดีขึ้น มีกลิ่นและควันลดลง เมื่อนำมาอัดก้อนสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเตาหุงต้มในครัวเรือน ที่สามารถคาร์บอนไนซ์ถ่านหินพร้อมกับการหุงต้มอาหารได้ในเวลาเดียวกัน ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการใช้งานของเตาโดยพิจารณาของปริมาณเชื้อเพลิง ปริมาณถ่านหินที่นำไปคาร์บอนไนซ์ในห้องคาร์บอไนซ์ ที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเตา คุณสมบัติของของถ่านหินไร้ควันที่ได้จากการคาร์บอไนซ์ และอุณหภูมิในห้องคาร์บอนไนซ์ ตลอดจนศึกษาวิธีการผลิตถ่านหินอัดก้อนไร้ควันโดยใช้วิธีอย่างง่าย สะดวกในการนำไปใช้งาน จากผลการทดลองพบว่าเตาที่ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่โดยให้มีลักษณะคล้ายกับเตาอั้งโล่ที่มีใช้ในครัวเรือนทั่วไป แต่ดัดแปลงผนังเตาให้เป็นผนังเตาให้เป็นผนังเตาสองชั้น โดยช่องระหว่างผนังใช้เป็นที่บรรจุถ่านหินเพื่อทำการคาร์บอรไนซ์ในขณะที่หุงต้มอาหารด้วยความร้อนที่สุญเสียจากห้องเผาไหม้นั้น สามารถใช้หุงต้มได้ดี คือมีประสิทธิภาพใช้งานสูงกว่าร้อยละ 30 ของพลังงานที่ได้รับจากเชื้อเพลิงทั้งหมด คาร์บอนไนซ์ถ่านหินที่อุณหภูมิสูงกว่า 450 องศาเซลลเซียส และถ่านหินไร้ควันที่ได้จากการคาร์บอไนซ์ มีสารระเหยเหลืออยู่ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนักเทียบกับน้ำหนักถ่านหินไร้ควันแห้ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของการคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำ เมื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น และถ่านหินไร้ควันที่ได้มีสารระเหยเหลือลดลง สำหรับการลดปริมาณถ่านหินในห้องคาร์บอไนซ์ไม่ทำให้ประสิทธิภาพใช้งานต่างกันมากนัก แต่ถ่านหินไร้ควันที่ได้มีสารระเหยเหลืออยู่ลดลงและมีคุณภาพดีขึ้น สำหรับส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การนำไปอัดก้อนถ่านหินไร้ควันคือ ใช้ดินเหนียวร้อยละ 10 โดยเทียบกับน้ำหนักถ่านหินไร้ควันแห้ง โดยไม่ต้องเติมปูนขาวลงไปเพื่อช่วยกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อีก ใช้ถาดน้ำแข็งพลาสติกเป็นแบบพิมพ์ในการอัดก้อน ผลิตเป็นถ่านหินอัดก้อนไร้ควันทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 2.5?305?2.5 ซ.3 ซึ่งมีคุณภาพดี สะดวกและเหมาะสมในการนำไปใช้งาน